دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

AEF st

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Foundation

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 13(4A)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

تعیین سطح

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

speak now 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام
موسسه نابغه