دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

Summit 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Summit 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

جلسه 2 ساعته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

جلسه 1/5 ساعته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

جلسه 1 ساعته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Lit 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Lit 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

speak now 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

speak now 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF st

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Foundation

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TTC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF SA

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF SB

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF SC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF SD

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 1D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 2D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 3D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 3E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 4A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 4C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 4D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 4E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 5A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 5B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 5C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 5D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

AEF 5E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Hey(1A)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Hey(1B)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Hey(2A)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Hey(2B)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Hey(3A)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Hey(3B)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Hey(4A)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Hey(4B)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 1(1A)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 2(1A)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 3(1B)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 4(1B)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 5(2A)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 6(2A)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 7(2B)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 8(2B)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 9(3A)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 10(3A)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 11(3B)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 12(3B)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 13(4A)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 14(4A)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 15(4B)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Teen 16(4B)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Fam SA

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fam SB

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fam 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fam 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fam 1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fam 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fam 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fam 2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fam 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fam 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fam 3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fam 4A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Fam 4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Fam 4C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

First 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

First 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

First 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

First 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

First 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

First 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TT1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TT1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TT2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TT2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TT3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

TT3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 16

جزئیات دوره و ثبت نام
موسسه نابغه